PRINCIPIS EDUCATIUS


Seguint el camí de Calassanç, la Província de les Escoles Pies Betània, com a obra de l’església, participa de la missió evangelitzadora per mitjà de l’educació integral de xiquets i joves, servint a l’Església Particular i compartint activament la responsabilitat apostòlica i els criteris pastorals per al bé de la societat.

La persona que eduquem està cridada a ser lliure i corresponsable, oberta a la resta i compromesa amb la societat en què viu. Açò només es pot realitzar vertaderament en Jesucrist, que és qui dóna sentit ple a les realitats humanes. La formació en els nostres centres ha de fer possible, en un clima de llibertat, que els nostres alumnes estimen i busquen sempre la veritat, que es comprometen com a cristians responsables del Regne de Déu en la construcció d’un món més humà i mantinguen un estil de vida que siga coherent amb la seua fe.

L’esperit de fidelitat a Calassanç ens marca com a línies mestres:

  • El desenvolupament harmònic dels xiquets i xiquetes, en tots els aspectes del seu ésser, com a objectiu suprem de la labor educativa.
  • La primacia de l’educació sobre la instrucció, especialment durant el període de desenvolupament més intens.
  • La consideració dels primers anys com al ciment educatiu més ferm del període escolar.
  • La íntima unió de Pedagogia i Pastoral (Educació i Evangeli) en tot el procés educatiu.

Entenem per educació la intensificació ordenada del procés de desenvolupament del xiquet com a persona pel que fa a la dimensió físic, afectiva, intel·lectual, social, moral i cristiana.

Descargas / Enlaces

29-06-2018