PASTORAL I ACCIÓ SOCIAL


OBJECTIUS

Les Escoles Pies, Obra d’Església, participen en l’evangelització mitjançant l’educació integral de xiquets i joves, preferentment  pobres. Aquesta educació integral assoleix la seua plenitud en l’educació en la fe.

Com a educadors, fem propi el lema institucional, “Pietat i Lletres”, sentint-nos cridats a “Evangelitzar Educant” i a crear una “Escola Evangelitzadora”, a la llum del projecte de pastoral de les Escoles Pies Betània, Arjé.

Els nostres objectius són:

  • Presentar l’Evangeli de Jesús com una oferta humanitzadora de felicitat que ompli de sentit i transforma les actituds més profundes del cor humà; i oferir camins de seguiment, creixement i maduració de la fe, integrats en els mateixos processos educatius, que els puga obrir a una recerca i enriquiment continus en el futur, fins recalar en la Comunitat cristiana adulta.
  • Impulsar una pastoral inclusiva, envers el professorat i col·laboradors, i sobre tot envers l’alumnat d’ESO i Batxiller.
  • Tenir a la persona i els ensenyaments de Sant Josep de Calassanç com a referents del nostre centre.
  • Cuidar les relacions i el clima evangèlic del col·legi.
  • Despertar la sensibilitat i la capacitat d’anàlisi davant les situacions de pobresa econòmica, social i cultural tant mundial com local.
  • Promoure la concienciació i la interiorització d’un esperit crític que permeta el descobriment de les necessitats de la realitat social en què vivim i un consegüent compromís per un món més just. 

 

ACCIONS

Algunes de les acciones que duguem a terme són:

Celebracions de la Comunitat Cristiana Escolàpia:

Dirigides a alumnes, exalumnes, famílies, professors, PAS… Essencials per a generar clima evangelitzador, fomenten llaços d’unió entre nosaltres i ens ofereixen una oportunitat per a construir Comunitat Cristiana Escolàpia. Al llarg de l’any celebrem: S. Josep de Calassanç, Missa del Gall, Dimecres de cendra i Verge de les Escoles Pies. 

Eucaristies de la Comunitat Cristiana Escolàpia:

Des de l’inici del calendari escolar, també es celebra l’Eucaristia Dominical en el col·legi, els diumenges a les 11:30. 

TUTORÍES I CAMPANYES

Campanyes anuals: Campanya del Kilo, Setmana de la Pau, Col·laboració amb un projecte Solidari Escolapi.

Projecte Escola Oberta: Es tracta d’un projecte de sensibilització cap a la realitat social i de promoció del voluntariat, inserit de manera transversal al llarg de tota l’educació secundària. Inclou sessions tant de tutoria com d’altres assignatures, així com eixides programades per a conéixer la realitat social circumdant. 

Totes aquestes accions i moltes més es duen a terme amb una participació activa integrada en la programació de l’Ensenyament Religiós Escolar i el Pla d’Acció Tutorial.

MOVIMENT CALASSANÇ

El Moviment Calassanç és la comunió de grups de distintes demarcacions de tota la geografia escolàpia, que s’uneixen en una mateixa proposta educativa i evangelitzadora, inspirada en el esperit i l’estil de Calassanç.

Aquest Moviment vol reforçar les realitats ja existents, posant-les en connexió, per a enriquir-se mútuament, per a guanyar en identitat escolàpia i per a oferir horitzó pastoral a qui ho necessite en aquest moment.

El Moviment Calassanç suposa un itinerari continu de diferents experiències i per a totes les edats que pretén possibilitar un procés personal, viscut en grup, de descobriment i maduració de la fe i de la pròpia vocació així com una clara inserció eclesial.

Aquest procés inclou expressament l’oferta escolàpia d’integració en les Escoles Pies en les seus diverses modalitats, especialment en la vida religiosa i en la Fraternitat escolàpia.

Enllaç: https://movimientocalasanz.com

Descargas / Enlaces

26-07-2018 Web Moviment Calassanç www