ORIENTACIÓ


Orientació i Tutoria / Funcions del Departament d’Orientació i gabinet psicopedagògic

Las diferents situacions existents en els centres educatius com a conseqüència del desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge generen la necessitat de comptar amb alguna estructura que coordine, planifique i recolze la funció tutorial i orientadora, i tot açò realitza en el nostre centre el Departament d’Orientació/ Gabinet Psicopedagògic.

L’esperit de fidelitat a Calassanç ens marca com a línies mestres:

 • El desenvolupament harmònic dels xiquets, en tots els aspectes del seu ésser, com a objectiu suprem de la tasca educativa.
 • La primacia de l’educació sobre la instrucció, especialment durant el període de desenvolupament més intens.
 • La consideració dels primers anys com el ciment educatiu més ferm del període escolar.
 • L’íntima unió de Pedagogia i Pastoral en tot el procés educatiu.

 

Entenem per educació la intensificació ordenada del procés de desenvolupament del xiquet com a persona pel que fa als aspectes físics, afectius, intel·lectuals, socials, morals i cristians.

Marc general del procés d’ORIENTACIÓ I TUTORIA

Les funcions del departament, s’agrupen tenint en compte el destinatari d’aquesta tasca orientadora:

En relació amb els alumnes:

 • Ajudar els alumnes en els moments crítics com són: ingrés en el centre, canvis de cicle i/o etapes, elecció entre les distintes matèries optatives, elecció entre distints itineraris, etc...
 • Facilitar la informació sobre les eixides acadèmiques i professionals a les quals es pot accedir en finalitzar les diferents etapes del sistema educatiu.
 • Proporcionar reforç pedagògic a aquells alumnes que ho necessiten col·laborant en el disseny i realització d’adaptacions/diversificacions curriculars.
 • Contribuir a la introducció de metodologies didàctiques innovadores.
 • Dinamitzar la creació d’una cultura col·laborativa en el centre educatiu.

 

En relació amb el professorat:

 • Transmetre’ls informació al voltant de l’avaluació psicopedagògica dels alumnes, i en general, sobre les característiques personals d’aquests.
 • Assessorar-los sobre qüestions pràctiques en dinàmiques de grups, agrupaments i tractament de la diversitat.
 • Coordinar el treball de les tutories i assessorar-los en l’execució de la funció tutorial i, en particular en Secundària, en el desenvolupament de continguts i modes de treball per a les hores assignades a tutoria.
 • Facilitar la utilització en l’aula de tècniques específiques instruccionals relatives a hàbits d’ estudi, tècniques de treball, programes d’ensenyar a pensar...
 • Orientar-los tècnicament en relació amb activitats i processos d’avaluació formativa i orientadora, recuperació, reforç, recolzament, promoció d’alumnes, metodologies didàctiques, etc...

 

En relació amb les famílies:

 • Cooperar en la relació tutors-família en la solució de problemes que afecten els seus fills.
 • Orientar i informar a les famílies per a que puguen assumir la seua responsabilitat en l’educació dels fills.
 • Dinamitzar la formació dels pares en: escoles de pares, xarrades formatives, tallers, sessions didàctiques etc.