LA QUALITAT CALASSÀNCIA


Un sistema de gestió de qualitat és la forma de dirigir i controlar totes les activitats segons l’ISO 9000 que és una família de normes relacionades amb els sistemes de gestió de la qualitat, elaborades per l’Organisme Internacional d’Organització, més conegut com ISO.

Que el nostre col·legi tinga implantat un sistema de gestió de qualitat, compromet a la institució a gestionar els serveis pedagògics i pastorals d’una forma planificada, ordenada i controlada. Com a conseqüència, el servei educatiu està sotmés a un procés de millora continua.

Es pretén promoure el desenvolupament del Ministeri Educatiu de les Escoles Pies, conéixer la qualitat de l’obra educativa i oferir orientacions i propostes per a aquest objectiu en els nostres Centres.

Aquest sistema ens permet desenvolupar uns plans de millora augmentant la qualitat de l’oferta educativa i pastoral del nostre centre. Com a  exemple:

  1. Adaptació del centre a les noves tecnologies.
  2. Acció Docent en l’Aula
  3. Atenció a la diversitat
  4. Pla d’ Acció Pastoral i Social
  5. Acció Tutorial
  6. Convivència.