EDUCACIÓ PRIMARIA


El nostre estil educatiu es fonamenta en els principis de l’Escola Pia, instituïts pel nostre fundador Sant Josep de Calassanç i caracteritzats per la interacció de la Pietat i de les Lletres, que valoren principalment l’educació integral i la formació cristiana de la persona. L’objectiu és que els nostres alumnes, des dels primers anys, es formen com a persones capaces de construir una societat justa, responsable, digna, creativa i solidària.

L’etapa de Primària en el centre consta de tres línies en cadascun dels sis cursos, un aula de Pedagogia Terapèutica, el servei en Audició i Llenguatge per part del SPE V10 i atenció individualitzada amb sessions de reforç escolar.

La programació didàctica, desenvolupada dins del Programa Plurilingüe i amb un marc metodològic integrador, cooperatiu i interdisciplinar, està basada en un conjunt de decisions planificades per l’equip docent d’Educació Primària, sobre els elements que intervenen en el procés d’ensenyament- aprenentatge d’acord amb les finalitats expressades en el currículum de l’etapa i en funció de les necessitats de l’alumnat.

L’objecte d’aquesta etapa és proporcionar a tots els xiquets i xiquetes una educació que permeta el seu desenvolupament personal i el seu benestar, adquirir les habilitats culturals bàsiques relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura, a l’escriptura i el càlcul, així com  a  desenvolupar les habilitats socials, els hàbits de treball i estudi, el sentit artístic, la creativitat, l’afectivitat i l’espiritualitat.

Educació Infantil (de 3 a 6 anys) 
Educació Primària (de 6 a 12 anys)
Educació Secundària Obligatoria (ESO) (de 12 a 16 anys)
Batxillerat (16-18 anys)