EDUCACIÓ INFANTIL


El nostre estil educatiu es fonamenta en els principis de l’Escola Pia, instituïts pel nostre fundador San Josep de Calassanç i caracteritzats per la interacció de la Pietat i de les Lletres, que valoren principalment l’educació integral i la formació cristiana de la persona. L’objectiu és que els nostres alumnes, des dels primers anys, es formen com a persones capaces de construir una societat justa, responsable, digna, creativa i solidària.

L’etapa d’Infantil en el centre consta de tres línies en els tres cursos del segon cicle d’Educació Infantil, un aula de Pedagogia Terapèutica, el servei en Audició i Llenguatge per part del SPE V10  atenció individualitzada amb sessions de reforç escolar.

La programació didàctica es desenvolupa dins del Programa Plurilingüe, amb el castellà que parteix com a llengua base, contextualitzada a través de les intel·ligències múltiples, treballada cooperativament per projectes i tallers i està plenament adaptada al currículum del segon cicle d’Educació Infantil i a les necessitats específiques de l’alumnat.

L’objecte d‘aquesta etapa és afavorir el desenvolupament social i emocional dels xiquets atenent totes les dimensions de la persona: física, social, cognitiva, estètica, afectiva, motriu i espiritual, mitjançant activitats i experiències aplicades en un ambient d’afecte i confiança, en diverses situacions comunitàries i amb un tractament globalitzat.

Educació Infantil (de 3 a 6 anys) 
Educació Primària (de 6 a 12 anys)
Educació Secundària Obligatoria (ESO) (de 12 a 16 anys)
Batxillerat (16-18 anys)