DEPARTAMENT D´ORIENTACIÓ I GABINET PSICOPEDAGÒGIC


El col·legi compta amb un departament d´Orientació i un gabinet psicopedagògic. Des del departament d´Orientació, format pels orientadors del centre i els tutors, s´elabora i coordina el Pla d´Acció Tutorial portat a terme al centre. Des del gabinet psicopedagògic es coordinen totes les activitats relatives a l´atenció a la diversitat, incloent les actuacions amb alumnes amb necessitats educatives especials; es realitzen les avaluacions psicopedagògiques individualitzades dels alumnes i s´elaboren les propostes d´intervenció que es consideren oportunes.