1 Gener, 2019

SENTÈNCIA BATXILLERAT


El Tribunal Superior de Justícia ha dictat sentència estimant el recurs presentat pel Col·legi contra la resolució de Conselleria que va suprimir dos unitats concertades de Batxillerat. Es reconeix expressament el dret al concert de les 10 unitats de batxillerat fins al curs 2020/21 considerant que la ràtio mitjana d'alumnes/aula no consta incomplida, i que no ha existit motivació ni justificació a la resolució que va privar al col·legi de les dos unitats. La sentència no és ferm i contra ella pot interposar-se recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.